Strona głowna  /  Regulamin
Regulamin
        
 
 
      REGULAMIN PRZEDSZKOLA W
       BOLSZEWIE

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie , w szczególności:
 
 
 • Wspomaga indywidualny rozwój dziecka .
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
 • Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej.
2. Do zadań przedszkola należy:
 
 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 • Zapewniać warunki do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym
  przygotować je do nauki w szkole.
 • Otaczać szczególną troską dzieci niepełnosprawne, wymagające oddziaływania stymulacyjno kompensacyjnego oraz zaspakajać potrzeby dzieci wyróżniające się uzdolnieniami i zainteresowaniami
 
 
3. Prawa i obowiązki rodziców:
 
 
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 • Rodzice mają prawo do znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.
 • Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 • Zaopatrzyć dziecko w niezbędne przybory do zajęć według aktualnych potrzeb przedszkola.
 • Dbać o estetyczny wygląd dziecka.
 • Rodzice są zobowiązani zapoznać się z treścią ogłoszeń i zaleceń, które są wywieszane na tablicy ogłoszeń.

4. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do godz. 17.00
 
 • Po chorobie zakaźnej wymagane jest zaświadczenie wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 • Uwagi dotyczące organizacji przedszkola należy zgłaszać do dyrekcji placówki.
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-05